Betónová skruž so stupačkami

Betónová skruž so stupačkami

Kanalizačné skruže

Kanalizačné skruže sú určené pre stavbu kanalizačných vodotesných šachiet k podzemnému vedeniu inženierských sietí a pre stavbu vsakovacích šachiet a studní. Ide o zvislý stavebný dielec s jednotným priečnym profilom.